Recykling

Sortowanie baterii - proces wyodrębnianie jednorodnych strumieni baterii, pośród których ponad 80% stanowią baterie alkaliczne oraz cynkowo-węglowe. Ten rodzaj baterii zostaje poddany mechanicznemu procesowi recyklingu.

Baterie i akumulatory przetwarzamy na specjalistycznej linii do recyklingu w procesie odzysku R4.

Podczas przetwarzania baterii i akumulatorów małogabarytowych powstają następujące frakcje:

  • ferromagnetyczna - części metalowe zawierające żelazo, nikiel, chrom stanowiące ok. 30% masy ogólnej, która zostanie poddana oczyszczaniu na sitach
  • paramagnetyczna - w postaci czarnego proszku zawierającego szereg pierwiastków metali, stanowiąca ok. 50% masy ogólnej - zostanie przekazana do dalszego odzysku w procesach hutniczych lub hydrometalurgicznych
  • dia magnetyczna - odpady o kodzie 19 12 10 (zmielone tworzywa sztuczne PE i PCW, papier, smoła żelatyna itp) stanowiąca ok. 20% masy ogólnej odpadów

Wytworzone w Zakładzie odpady są poddawane odzyskowi we własnym zakresie lub przekazywane do dalszego odzysku bądź unieszkodliwiania poza DKE.